EFOP-1.4.5-20-2020-00001

Fókuszban a gyermek

Bemutatkozás

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.5-20-2020-00001
Fő kedvezményezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Kedvezményezett: TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért
Projekt címe: Fókuszban a gyermek
Megvalósítás 177 felzárkózó településen zajlik
Tutor Alapítvány Megvalósítási helyszínei: Nyírpilis, Nyírmihálydi, Piricse, Penészlek, Nyírvasvári
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Támogatás összege: 20 850 000 000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

A “Fókuszban a gyermek” projekt (továbbiakban program) célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Kormányhatározatban meghatározott és a Kormány által kijelölésre kerülő leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel, és a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával biztosít.
Annak érdekében, hogy a programba bevont 66 felzárkózó településen a 0-3 éves gyermekeknek biztosított legyen az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődése, nem elég kizárólag rájuk fókuszálni; a családdal, a rokonsággal és a lakókörnyezettel is foglalkozni kell, valamint a velük foglalkozó szakembereket és szolgáltatásokat is meg kell erősíteni. Ezért a program fejlesztései és kapcsolódó tevékenységei a kora gyermekkori fejlődést középpontba helyezve, a leghátrányosabb helyzetű településeken élő családok egészével foglalkozik.
Cél, hogy a szegénység intergenerációs átörökítésének megtörése érdekében a beavatkozások összehangolt rendszere hosszú távon is megváltoztassa a gyermekvárás, a szülés körüli időszak és a gondozás-nevelés kultúráját mind a családok, a szülők, mind pedig a szakemberek, intézmények esetében.

EFOP 1.3.9-17 – 2017-00057

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

Projekt elnevezése: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

Projekt gazda: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

Konzorciumi Tag(ok): TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00057

Támogatás összege: 75 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.31.

Projekt célja:
A fejlesztési tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek hosszú távú célja a településen élők aktivitásának beindítása. Mind a MMSZ Tiszabői Általános Iskola, mind a településen működő civil és egyházi szervezetek azon munkálkodnak, hogy a térség szegénysége, elmaradottsága csökkenjen.

A Tutor Alapítvány az Efop-1-3-9-17-2017-00057. számú projekt előkészítésében és magas színvonalú szakmai megvalósításában vett részt.

A Tutor Alapítványnak kiemelkedő szerepe volt a szakmai programok tervezésében és lebonyolításában, a helyi együttműködések támogatásában, ezzel erősítve a településen élők közti kapcsolatot, a településen jelenlévő szervezetek kapcsolatát, hozzájárult továbbá a projekt eredményeinek maximális eléréséhez.
A projekt sikeres megvalósítását követően a zárási és fenntartási időszakban is támogató együttműködéssel tevékenykedik tovább a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal és a településen megvalósuló projektekkel.

Projekt tevékenységeinek hosszú távú eredményei

 • Intézmények közötti aktív együttműködések kialakítása és fennmaradása, hagyományteremtő programok elindítása.
 • Jó gyakorlatok kialakítása a nem-formális pedagógiai gyakorlatok alkalmazása által
 • Önszerveződő csoport, alulról jövő kezdeményezések támogatása
 • Közösségi kertek gondozásán keresztül aktív társadalmi részvétel létrejötte
 • Cigány tánccsoport működésén keresztül nemzeti-kulturális identitás megerősítése
 • Drámapedagógiai foglalkozásokon keresztül személyiségfejlesztő hatások elérése
 • Pedagógusok képzésén keresztül a pedagógus kar kiégésnek megelőzése, új pedagógiai módszertanok megismerése, inspirálódás, problémák közös megoldási módjainak kialakítása és gyakorlatának megvalósítása
 • Helyi viszonylatban a lemorzsolódás csökkentése, ezáltal hosszútávon a helyi munkaerőpiac pozitív elmozdulása
 • Helyi gazdasági együttműködések elősegítése a párbeszéd megteremtése által
 • Aktív és cselekvő közösségek működése a fejlesztési programban elindított közösségek, közösségi munkák által.
 • Önkéntesség és az önkénteskedés kultúrájának terjedése.
 • Háztáji gazdálkodás meghonosítása, tudatos és felelős életvitel terjedése.

EFOP 1.3.9-17 – 2017-00057

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

A projekt kezdete: 2017. november 1. Zárása: 2019. október 31. Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány

Megvalósított célok

 • Erősítettük a formális nevelésen kívüli közösségi kezdeményezéseket, melyek a fiatalok kompetenciáit, esélyeit növelik (különböző foglalkozások)
 • Olyan programokat dolgoztunk ki, melyek a fiatalok cselekvő, aktív, hasznos és hasznosítható időtöltését biztosítják (pl. közösségi kert)
 • Olyan programokat szerveztünk, amelyek elősegítik a helyi kulturális közösségi identitás megélését, ezáltal a szociális hátrányok lebontását (cigány tánccsoport)
 • Olyan foglalkozásokat tartottunk, melyek a közös kulturális tevékenységeken keresztül az öngondoskodást segítik elő, támogatják, az életre és a kulturált viselkedésre nevelést célozzák (pl. drámapedagógia)
 • A projektnek köszönhetően fellépésekre, települési önkéntességi programokban való részvételre került sor
 • A foglalkozások identitáserősítő, hagyományőrző, közösségfejlesztő szerepe rendkívül nagy volt, a kamasz korosztály megszólításának eredményes eszközévé vált. A roma kultúra gyökereivel, a lovári nyelv értékeivel való megismerkedés, az autentikus cigánydalok gyakorlása mind az identitástudat erősítését szolgálta.

A projekt eredményei számokban

 • A közösségi kertfoglalkozások 25 fővel indultak, 70 alkalommal zajlottak a projekt során. A tanulók nagy lelkesedéssel vettek részt – a téli előkészületektől kezdve a tavaszi ültetéseken, a nyári és őszi munkálatokon át – minden munkafolyamatban. A foglalkozásokon hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek, melyek elősegítik az önfenntartó életmód kialakítását, a háztáji gazdálkodás megteremtését. Mind ezek mellett a természeti környezet védelmére, az egészséges életmód megismerésére is nagy hangsúlyt fektettek a foglalkozásvezetők. A foglalkozások mellett 4 közösségi kert témahetet is megrendeztek a foglalkozásvezetők az egész iskola bevonásával.
 • A projekt keretében két kert tananyag kidolgozására is sor került, melyekből mind a pedagógusok, mind a szülők, mind a diákok rendkívül hasznos információkat szerezhetnek a kertművelés gyakorlati megvalósításához.
 • A drámapedagógiai foglalkozások 15 fővel indultak, majd 2018 szeptemberében – az általános iskola befejezése miatt – újabb 15 fő lépett be a projektbe. A projekt során 50 foglalkozás megtartására került sor, melyeken a tanulók személyiségfejlesztése, önbizalom-erősítése, komplex személyiségfejlesztés, a helyes értékrend és keresztény világszemlélet kialakítása történt.
  A foglalkozások mellett négy alkalommal témahétre és négy színházi előadás megtekintésére került sor (Budapest – Magyar Színház: Valahol Európában; Budapest – Kolibri Színház: Aranygyapjas kaland; Szegedi Látványszínház: Tüskéshátú jóbarát, Mesekocsi Színház: A dzsungel könyve)
 • A labdarúgó edzéseken 15 fő vett részt, fiúk és lányok egy-egy csoportban, 66 foglalkozást tartottak a projekt során, melynek célja a Bozsik-programból kimaradt gyermekek bevonása, az egészséges életmódra nevelés, a helyi közösség erősítése volt. A rendszeres edzések mellett a tanulók több alkalommal részt vettek a térségi labdarúgó tornákon is.
 • A projekt ideje alatt 2 komplex ifjúsági nap, sportnap keretében mozgásos, játékos vetélkedők, rendezvények, előadások, foglalkozások keretében az egészségtudatos életmód erősítése, a közösségi identitás erősítése megtörtént, a sporttevékenységbe bevontak száma jelentősen nőtt: az egész iskola részt vett ezeken az eseményeken.
 • 24 alkalommal tartottunk jeles napot, melyen az intézmény valamennyi tanulója részt vett. Számos színes program, kiváló előadó tette emlékezetessé ezeket a rendezvényeket.
 • A pedagógusok képzése 2×30 órában megtörtént. Első alkalommal az Informatikai alapképzés – Kompetenciafejlesztés pedagógusoknak – „Digitális eszközök használata, szerepe a pedagógusok módszertani repertoárjának fejlesztésében, tanulásszervezési hatékonyságuk növelésében” elnevezésű akkreditált pedagógus-továbbképzésre került sor. A képzés témája a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, különösen: digitális anyagok használata az oktatásban, digitális eszközök használata (interaktív táblák, laptopok, tabletek, egyéb modern IKT eszközök), digitális anyagok (óravázlatok, digitális tananyagok, egyéb digitális tartalmak) készítésének lehetőségei, e-learning keretrendszerek az oktatásban volt.
 • A második 30 órás képzés a Kedvesház pedagógia megismerésére irányult, a „más”-ság megismerése, roma kultúra, a roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekek együttnevelése állt a középpontjában a módszertani tréning jellegű továbbképzésnek.
 • 16 alkalommal tartottunk tapasztalatcserét helyi és térségi társadalmi szereplőkkel. Valamennyi alkalommal a helyi iskolai közösség legégetőbb problémáival foglalkoztunk, kerestünk megoldási lehetőségeket, jó gyakorlatokat, tapasztalatokat.
 • A kompetenciafejlesztő foglalkozásokra alsó és felső tagozaton váltásban napi rendszerességgel került sor, összesen 279 alkalommal. Az alsó tagozaton ugyanaz a 15 fő tanuló járt a foglalkozásokra a projekt teljes időtartama alatt, a felső tagozaton 5 fő cserélődött az általános iskola befejezése miatt. A foglalkozásokon a játszva tanulás módszerét alkalmazva, a gyakorlati elemeket előtérbe helyezve értek el a foglalkozásvezetők jelentős eredményeket. A gyermekek tanulási, koncentrálási képességei növekedtek, eredményeik javultak.
 • A hagyományőrző cigány tánccsoport 72 alkalommal tartott foglalkozást a projektidőszak alatt. 15 fővel indult a csoport, 3 fő cserélődött időközben. A tánccsoport ez idő alatt 17 alkalommal lépett fel iskolai és településen kívüli rendezvényeken. A Kerecsenden 2018-ban megrendezett Podo-Híd Roma – Magyar Diák Kulturális Fesztivál különdíját kapta, majd 2019-ben első helyezést ért el.

EFOP-1.4.2-16-2016-00028

Integrált térségi gyermekprogramok támogatása

Kedvezményezett neve: Nyírbátor Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.2-16-2016-00028

A Projekt címe: Adj esélyt a jövődnek!

Támogatás összege: 499.993.871 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2022.09.30.

Nyírbátor Város Önkormányzata Konzorciumi formában a Tutor Alapítvánnyal közösen nyújtotta be az EFOP-1.4.2-16-2016-00028 számú pályázatát az Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítására, amely 2017. október 1. napjával kezdődött el és 2022. szeptember 30. napjáig tart.

A projekt célja

A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása illetve mérséklése, a gyermekek esélyeinek növelése, iskolaérettségi és továbbtanulási mutatóinak a javulása, az egészségtudatos életmód elterjesztése.

A program hosszútávon lehetőséget biztosít a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, és azok családjaiknak értékeik feltárására,képességeik felismerésére és hasznosítására, az elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozásra, ezzel növelve az esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, hasznos életre.

 • A Biztos Kezdet szemlélet széles körben való elterjesztése koragyerekkori képességgondozást nyújtó programokkal.
 • A fejlődési hátrányok minél korábbi felismerése, kezelése, partneri együttműködés kialakítása szülőkkel, szakemberekkel, civil szervezetekkel.
 • Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek szervezése a gyermek és ifjúsági korosztály részére.
 • Hiányzó speciális szolgáltatások megszervezése a járás területén.
 • A család-és gyermekjóléti központ, valamint a szolgálatok kapacitásainak bővítése.
 • Tanulást segítő, készség-és képességfejlesztő, valamint közösségi, gyermek-és ifjúsági programok megvalósítása, a korai iskolaelhagyók, a fiatalkori terhességek, és a deviáns magatartású gyermekek számának csökkentése.
 • A szülők és gyermekek egészségügyi ismereteinek bővítése, a személyi és környezeti higiénia, az egészséges életmód, a felelős családtervezés, a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás ösztönzése.
 • A szülői kompetenciák fejlesztése.
 • Az iskola és a szülők közötti pozitív kommunikáció kialakítása, a gyermek tanulását első helyre állító szülői szemlélet kialakítása, a helyi szakemberek munkájának segítése.
 • A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és az integrálódás lehetőségének javítása settlement-típusú elemekkel.
 • Az egyes szakterületek: pedagógia, nevelés-oktatás, kulturális, egészségügyi ellátórendszerben dolgozó szakemberek komplex összefogásának, tevékenységük összehangolásának, tapasztalatcserének lehetővé tétele és elősegítése.
 • A területi és szakmai aránytalanságok felszámolása, utazó szakemberek biztosítása.

EFOP-2.4.3-18-2018-00021

A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása Tiszaburán

Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00021
Projekt címe: A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása Tiszaburán
Kedvezményezett neve: TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért
Konzorciumi partnerek neve: Tiszabura Községi Önkormányzat
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.06.30.
Támogatási összeg: 29 771 972 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Megvalósítás (fő)helyszíne: Tiszabura

Tevékenységeink
A projekt célja 6 db szociális bérlakás kialakítása/felújítása az észak-alföldi régió kunhegyesi járásában fekvő Tiszaburán, az ország egyik legszegényebb településén.
Új szolgáltatásként munkaerő biztosításával képesség-kibontakoztató, kompetencia-fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, a társadalmi felzárkózás elősegítése a megfelelő életvezetés érdekében.
Választható tevékenységként egy alkalommal rágcsálóirtást, egy alkalommal pedig kóbor kutyák befogását tervezzük megvalósítani.

Adj esélyt a jövődnek!” infrastrukturális háttere

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2017-00017

Kedvezményezett neve: Nyírbátor Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.01.31.
Támogatási összeg: 99.993.590 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Megvalósítás (fő)helyszíne: Nyírbátori járás

A projekt keretében felújított közösségi tér (gyerekesély iroda, ifjúsági klub), a megvásárolt kisbusz, a kialakított játszóterek, beszerzett fejlesztő eszközök, játékok a projekt zárását követően is a város és a térség gyermekeinek, a család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységének, a gyermekek számára szervezett tevékenységek, szabadidős foglalkozások megvalósításához fog rendelkezésére állni. Ezáltal hosszú távon biztosított lesz a hátrányos helyzetű gyermekek és családok megsegítése. A hosszú távú segítségnyújtás, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása hozzájárul a gyermekszegénység visszaszorításához, a hátrányok csökkentéséhez, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez. A család és gyermekjóléti szolgálatok illetve a család- és gyermekjóléti központ a megfelelő szakmai hátteret tudja biztosítani a gyermek- és ifjúsági szolgáltatások megszervezéséhez, hozzájárulva a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő átörökítésének megakadályozásához.

Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése Gyulajon és Tarnabodon

EFOP-1.4.4-17-2017-00178

Kedvezményezett neve: TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.01.31.
Támogatási összeg: 29 970 772 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Megvalósítás helyszínei: Gyulaj, Tarnabod

Projekt rövid ismertetése:

A program komplex módon reagál a társadalmi problémákra. Nemcsak a lemorzsolódás csökkentése a cél, hanem olyan tényezők érdekében is célzott beavatkozásokat teszünk, mely területen a roma nők jelenléte kiemelkedően magas. Ennek értelmében lépéseket teszünk a családon belüli kiszolgáltatottságuk, gyermekként történő férjhez adásuk ellen is, és nem feledkezhetünk meg a menekülő útnak vélt prostitúció kockázatáról sem. Azok, akik a családalapítás miatt morzsolódnak le, akár egész életükre elvesztik annak az esélyét, hogy valaha stabil munkahelyük legyen. Az előbb említett tényezők miatt koncentrált beavatkozásokra van szükség, mégpedig minél korábbi életkortól kezdve, annak érdekében, hogy iskolai és munkaerő-piaci esélyeik javulhassanak.

A köznevelés fejlesztési programoktól való elkülönülését az biztosítja, hogy nem közvetlenül az iskolai eredmények javítására koncentrál, hanem az esélyteremtésre, az iskolai sikeresség előfeltételeit alapozza meg az önismeret, a szociális kompetenciák fejlesztése és a tanulás iránti motiváltság megteremtésével, míg a köznevelési fejlesztési programok közvetlen intézkedéseket tesznek a tanulmányi eredmények és az iskolai teljesítmény javítására (pl. különórák biztosítása kulcsfontosságú tantárgyakból, nyelvtanulási lehetőség biztosítása).
A fent említett programok összességében komplex beavatkozásokat tesznek a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében. Összességében, jelen program a céljai, célcsoportja (női program) mellett alkalmazott eszközeiben is különbözik a köznevelési fejlesztési programoktól.

Tanoda Tarnazsadány
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-16-2017-00111

Kedvezményezett neve: TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.03.31.
Támogatási összeg: 15 633 600 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Megvalósítás (fő)helyszíne: Tarnazsadány

Projekt rövid ismertetése:
A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében a köznevelés rendszerén kívüli egyházi és non-profit szervezetek bevonásával.

Program a lakhatási körülmények javítására Tarnabodon és Erken

Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00017

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Konzorciumi partnerek neve: Erk Községért Közalapítvány Tarnabod Község Önkormányzata
Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.
Támogatási összeg: 37.629.703,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Megvalósítás (fő)helyszíne: Erk

Tevékenységeink

A javasolt programban két hátrányos helyzetű településen, Erken és Tarnabodon szegregált körülmények között, szociális bérlakásban élő lakosság lakhatási körülményeinek javítása, az ott élők integrációjának elősegítése a cél.
A projekt keretében új szolgáltatások kerülnek bevezetésre a szegregátumban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében.