Az ifjúsági referens feladatai

2011-

 

Legfőbb felelőssége

- az önkormányzat – ifjúsági feladatok ellátása kapcsán adódó –közigazgatási feladatainak, illetve az önkormányzat illetékességi területén nyújtott ifjúsági szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseinek koordinálása, továbbá az önkormányzat ifjúsági érdekegyeztetési rendszerének kialakítása, fejlesztése;

- hogy a fiatalokat olyan helyzetbe hozza, hogy azonosíthassák, megfogalmazhassák problémáikat, az előttük álló kihívásokat, majd azokra önállóan, illetve közösségi stratégiák mentén, felelős, autonóm és tudatos állampolgárként válaszolhassanak.

 

Az ifjúsági referensi feladat öt legfontosabb eleme
a) Az önkormányzattal és intézményeivel, a kistérségi, regionális intézményekkel való kommunikáció, információcsere és kapcsolattartás.

b) Kapcsolattartás és koordináció a helyi ifjúsághoz kötődő szervezetekkel.

c) Ifjúsági programok szervezése, az ifjúság bekapcsolódása a helyi programokba.

d) Ifjúsági szervezetek demokratikus működésének elősegítése, demokrácia-neveléssel, állampolgári neveléssel kapcsolatos programok előtérbe helyezése, kialakítása.
e) Az ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kötődő célok:

- A fiatalok neveléséhez kapcsolódó feladatok, mentálhigiénés és pszichológiai szakmai szolgáltatás biztosítása.
- Lehetőség az önkifejezésre, az önmegvalósításra, az alkotó munka, az értékteremtés kialakítása fiatal korban.
- A közösségi munka, az együttműködés, az empátia, a kölcsönös elfogadás előtérbe helyezése.
- A kulturális és műveltségi igény kialakítása.
- A rendszeres testmozgás és az egészséges életmód kialkítása

 

A projekt időtartalma alatt folyamatosan megvalósuló tevékenységek

Az 5 hónap alatt megalakítani és folyamatosan felügyelni, koordinálni a DÖK tevékenységét (a nyári szünetben is!), előtérbe helyezve a demokráciára történő nevelést, a fiatalok demokratikus intézményének a fejlődését: diák-falugyűlés, diákpolgármester választás (Gyereknap), diák-felügyelők (tanulmányi, kulturális, szociális, pénzügyi). Helyi sportegyesület létrehozása, valamint munkájának folyamatosan segítése.


Az Ifjúsági referens kiemelt feladata továbbá részt venni az alábbi tevékenységek megvalósításában

Játszóház, közösségi tér működtetése
A 2006-tól a településen működő MIP Tanti Játszóház biztosítja az általános iskolás gyermekek étkeztetését, és iskolán kívüli fejlesztő foglalkozásait. A közösségi tér lehetőséget teremt a falu fiatal korosztályának a gyermekjogok megismerésére, az önszerveződésre, együttlétre.
- gyermekjogi foglalkozások tartása
- állampolgári jogok megismerését segítő foglalkozások
- ifjúsági közösségek létrejöttének ösztönzése
- koordináció a közösségi tér és a helyi közösségek, döntéshozók, szolgáltatók között
- kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere szervezése a térségi/megyei társintézményekkel

- Ifjúsági Információs Pont munkájának segítése, partneri együttműködés
A Játszóház 2009 nyarától újabb szolgáltatásokkal biztosítja a fiatalok információval való ellátottságát, fejlesztését, önszerveződését. Lehetőséget teremt a nem-formális tanulás eszközrendszerének bevezetésére, a fiatalok önrendelkezésének elősegítésére.
- információs anyagok gyűjtése és elérhetővé tétele a gyermekjogokról
- állampolgári jogokhoz kapcsolódó anyagok, programok gyűjtése
- ifjúsági közösségek létrejöttének ösztönzése
- koordináció az infopont és a helyi közösségek, döntéshozók, szolgáltatók között
- kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere szervezése a térségi/megyei társintézményekkel

Biztos Kezdet Program munkájának segítése, partneri együttműködés
A Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek fejlesztésére szánt forrásokból a település Népházának felújításával a település biztosítja a Biztos Kezdet gyermekház helyszínét, a szakmai munkáért partnerként a Tutor Alapítvány ill. MMSZ „Befogadás” Nonprofit Kft.. felel. A 2010-ben létrejött program célja a fiatal szülők szülői kompetenciájának fejlesztésére, a gyermekszegénység csökkentésére.
- gyermekjogi foglalkozások tartása
- állampolgári jogok megismerését segítő foglalkozások
- ifjúsági közösségek létrejöttének ösztönzése
- koordináció a biztos kezdet program és a helyi közösségek, döntéshozók, szolgáltatók között
- kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere szervezése a térségi/megyei társintézményekkel

Tanoda program munkájának segítése, partneri együttműködés
TÁMOP támogatással 2010. elejétől a felső tagozatos fiatalok egyéni képességeinek feltérképezése és fejlesztése érdekében, hátrányainak enyhítésére, továbbtanulásuk elősegítésére Tanoda létrehozására kerül sor a Játszóház tőszomszédságában.
- gyermekjogi foglalkozások tartása
- állampolgári jogok megismerését segítő foglalkozások
- ifjúsági közösségek létrejöttének ösztönzése
- koordináció a tanoda és a helyi közösségek, döntéshozók, szolgáltatók között
- kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere szervezése a térségi/megyei társintézményekkel

Kapcsolattartás más ifjúsági szervezetekkel
Az ifjúsági referens feladata kapcsolatot tartani Tarnabod testvértelepülésein működő ifjúsági szervezetekkel, illetve lehetőség szerint csereprogramokat szervezni tapasztalatcsere, a nemzetek ifjúsági tevékenységeinek megismerése céljából, valamint kapcsolatot tartani a mikro-, kistérségi, és megyei ifjúsági szervezetekkel.
- a mikro-, kistérségi, megyei ifjúsági szervezetek feltérképezése
- kapcsolatfelvétel a rokon szervezetekkel
- tapasztalatcserék, csereprogramok szervezése
- kapcsolatfelvétel a megyei ifjúsági módszertani csoporttal

További fejlesztések

Az Ifjúsági referens alkalmazásával és az ifjúsági párbeszédrendszer beindulásával újabb fejlesztési tervek, kutatási programok és együttműködések kidolgozása történhet meg, mely a 2012-től érvényes Ifjúsági cselekvési program / munkaterv alapja.
- helyi ifjúsági felmérések tervezése, végzése
- 2012-től érvényes cselekvési program és munkaterv kidolgozása az Ifjúsági kerekasztallal közösen.

 

 

2009-2010

 

Az ifjúsági referens legfontosabb feladatai
1. Szervezi és elősegíti a településen működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját.
2. Elősegíti az Alkotmányban, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és a jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását.
3. Támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését.
4. Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységét érintő belső (települési) és külső (településen kívüli: megyei, regionális, országos és nemzetközi) kapcsolatokat, és erőforrásokat tár fel és integrál a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához.

Az ifjúsági referens tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségek
1. Képviseli az önkormányzatban az ifjúság ügyeit.
2. Ismeri az ifjúságot érintő ügyeket az önkormányzati és minden egyéb szférában.
3. Elkészíti a település ifjúsági koncepciójának tervezetét, és kezdeményezi annak döntési kompetenciával rendelkező szerv elé terjesztését.
4. Kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil szervezetek között
5. Támogatja az ifjúság önszerveződését.
6. Figyelemmel kíséri és kutatja az ifjúsági önszerveződéshez szükséges erőforrásokat.
7. Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését.
8. Nemzetközi kapcsolatokat fejleszt.

Az Ifjúsági referens kiemelt feladata részt venni az alábbi tevékenységek megvalósításában:

Játszóház, közösségi tér működtetése
A 2006-tól a településen működő MIP Tanti Játszóház biztosítja az általános iskolás gyermekek étkeztetését, és iskolán kívüli fejlesztő foglalkozásait. A közösségi tér lehetőséget teremt a falu fiatal korosztályának a gyermekjogok megismerésére, az önszerveződésre, együttlétre.

Ifjúsági Információs Pont létrehozása, működtetése

A Játszóház 2009 nyarától újabb szolgáltatásokkal biztosítja a fiatalok információval való ellátottságát, fejlesztését, önszerveződését. Lehetőséget teremt a nem-formális tanulás eszközrendszerének bevezetésére, a fiatalok önrendelkezésének elősegítésére.

Diákönkormányzat szervezése

Az ifjúsági referens az Általános Iskola tanáraival együttműködve 2009 szeptemberétől diákönkormányzatot szervez. Fő célja, hogy a diákok megismerjék egymást, más diákönkormányzatok működését, aktív kapcsolatokat alakítsanak ki, szükség esetén segítsék egymás tevékenységét, továbbá települési szintű programokat szervezzenek az általános iskolások részére. A fórum havonta ülésezik képzések megvalósításával segítjük munkájuk hatékonyabb végzését.

Ifjúsági kerekasztal szervezése
Az ifjúsági referens az Ifjúsági párbeszédrendszernek megfelelően szervezi a fiatalok képviselői és a helyi döntéshozók és civil szervezetek közti Ifjúsági kerekasztal fórumot annak érdekében, hogy olyan  párbeszédrendszer alakuljon ki szereplői között, amely elősegítheti a fiatalok bekapcsolódását a település életébe és segíthet a helyben tartásukban. A fiatalok helyben tartása fontos, hiszen ez a társadalmi csoport biztosíthatja a jövőt a falu számára.

Biztos Kezdet Program létrehozása
A Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek fejlesztésére szánt forrásokból a település Népházának felújításával a település biztosítja a Biztos Kezdet gyermekház helyszínét, a szakmai munkáért partnerként a Tutor Alapítvány ill. MMSZ „Befogadás” Kht. felel. A 2009-2010-ben létrejövő program célja a fiatal szülők szülői kompetenciájának fejlesztésére, a gyermekszegénység csökkentésére.

Tanoda program létrehozása

TÁMOP támogatás esetén 2009 szeptemberétől a felső tagozatos fiatalok egyéni képességeinek feltérképezése és fejlesztése érdekében, hátrányainak enyhítésére, továbbtanulásuk elősegítésére Tanoda létrehozására kerül sor a Játszóház tőszomszédságában.

Kapcsolattartás más ifjúsági szervezetekkel

Az ifjúsági referens feladata kapcsolatot tartani Tarnabod testvértelepülésein működő ifjúsági szervezetekkel, illetve lehetőség szerint csereprogramokat szervezni tapasztalatcsere, a nemzetek ifjúsági tevékenységeinek megismerése céljából, valamint kapcsolatot tartani a mikro-, kistérségi, és megyei ifjúsági szervezetekkel.

További fejlesztések

Az Ifjúsági referens alkalmazásával és az ifjúsági párbeszédrendszer beindulásával újabb fejlesztési tervek, kutatási programok és együttműködések kidolgozása történhet meg, mely a 2011-től érvényes Ifjúsági